ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-09-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dziesiejszym Spółka zawarła umowę Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości brutto wynoszącej 3,1 mln zł.

Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej częsci umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki.

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln