ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY
o Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
 
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

 

o Spis załączników:
Znaleziono 2 załączniki
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA


 
skorygowany                          
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
      Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008    
                      kwartał / rok    
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)  
  za 3 kwartał roku obrotowego   2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30    
              data przekazania: 2008-11-04        
    TALEX SA    
    (pełna nazwa emitenta)    
    TALEX   Informatyka (inf)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)    
    61-619   Poznań    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Karpia   27 d    
    (ulica)   (numer)    
    061 827 55 00   061 827 55 99    
    (telefon)     (fax)    
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   www.talex.com.pl    
    (e-mail)     (www)    
    782-00-21-045   004772751    
    (NIP)     (REGON)    

WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 977 75 540 20 141 19 716  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -529 229 -154 60  
  III. Zysk (strata) brutto -455 610 -133 159  
  IV. Zysk (strata) netto -498 380 -145 99  
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 812 -6 521 -4 033 -1 702  
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 030 -398 -301 -104  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 328 -212 -972 -55  
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -18 170 -7 131 -5 306 -1 861  
  IX. Aktywa, razem 58 642 52 805 17 206 13 979  
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 751 10 445 4 621 2 765  
  XI. Zobowiązania długoterminowe 342 748 100 198  
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 125 9 484 4 438 2 511  
  XIII. Kapitał własny 42 891 42 360 12 584 11 214  
  XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 880 794  
  XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 0,13 -0,05 0,03  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)          
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,30 14,12 4,20 3,74  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)          
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00   0,29    
     

KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  
  Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:  
               
     
  Plik Opis  

POZOSTAŁE INFORMACJE


  POZOSTAŁE INFORMACJE  
  (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacje zgodnie z ust 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 3 2008_tlx.pdf Informacje zgodnie z ust 6 i 8 Rozporządzenia SAQ 3 2008_tlx.pdf
   

BILANS


  BILANS  
    w tys.  
  stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007  
  AKTYWA  
  I. Aktywa trwałe 22 092 22 668 23 457 23 780  
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 589 751 1 110 1 220  
  - wartość firmy 505 673 1 010 1 179  
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 294 21 717 22 182 22 421  
  3. Należności długoterminowe 54 54 47 34  
  Od jednostek powiązanych          
  3.1. Od pozostałych jednostek 54 54 47 34  
  Inwestycje długoterminowe          
  Nieruchomości          
  Wartości niematerialne i prawne          
  Długoterminowe aktywa finansowe          
  w jednostkach powiązanych, w tym:          
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności          
  w pozostałych jednostkach          
  Inne inwestycje długoterminowe          
  4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 155 146 118 105  
  4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 154 142 95 79  
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 4 23 26  
  II. Aktywa obrotowe 36 550 36 888 61 360 29 025  
  1. Zapasy 6 520 5 949 2 670 7 617  
  2. Należności krótkoterminowe 21 116 15 229 31 426 10 701  
  Od jednostek powiązanych          
  2.1. Od pozostałych jednostek 21 116 15 229 31 426 10 701  
  3. Inwestycje krótkoterminowe 8 782 15 541 27 123 10 539  
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 782 15 541 27 123 10 539  
  w jednostkach powiązanych          
  a) w pozostałych jednostkach 3 224 3 281 3 395 3 297  
  b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 558 12 260 23 728 7 242  
  Inne inwestycje krótkoterminowe          
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132 169 141 168  
  A k t y w a r a z e m 58 642 59 556 84 817 52 805  
  PASYWA  
  I. Kapitał własny 42 891 43 595 46 389 42 360  
  1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)          
  Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)          
  2. Kapitał zapasowy 40 389 40 389 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny          
  Pozostałe kapitały rezerwowe          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych          
  3. Zysk (strata) netto -498 206 4 409 380  
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)          
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 751 15 961 38 428 10 445  
  1. Rezerwy na zobowiązania 258 272 230 213  
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 10 10 5  
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 262 213 208  
  a) długoterminowa 257 262 213 208  
  krótkoterminowa          
  1.3. Pozostałe rezerwy     7    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe     7    
  2. Zobowiązania długoterminowe 342 438 672 748  
  Wobec jednostek powiązanych          
  2.1. Wobec pozostałych jednostek 342 438 672 748  
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 125 15 205 37 438 9 484  
  Wobec jednostek powiązanych          
  3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 117 15 195 37 415 9 459  
  3.2. Fundusze specjalne 8 10 23 25  
  4. Rozliczenia międzyokresowe 26 46 88    
  Ujemna wartość firmy          
  4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 46 88    
  długoterminowe          
  a) krótkoterminowe 26 46 88    
  P a s y w a r a z e m 58 642 59 556 84 817 52 805  
  Wartość księgowa 42 891 43 595 46 389 42 360  
  Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,30 14,53 15,46 14,12  
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)          
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE  
    w tys.  
  stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007  
  Należności warunkowe          
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)          
  otrzymanych gwarancji i poręczeń          
  1. Zobowiązania warunkowe 1 538 2 062 2 346 1 794  
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)          
  udzielonych gwarancji i poręczeń          
  1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 538 2 062 2 346 1 794  
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 538 2 062 2 346 1 794  
  Inne (z tytułu)          
  Pozycje pozabilansowe, razem 1 538 2 062 2 346 1 794  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
    w tys.  
  3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 627 68 977 18 647 75 540  
  od jednostek powiązanych          
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 763 20 716 5 241 13 799  
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 864 48 261 13 406 61 741  
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 774 61 084 16 610 67 482  
  jednostkom powiązanym          
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 621 16 213 3 681 10 044  
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 153 44 871 12 929 57 438  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 853 7 893 2 037 8 058  
  IV. Koszty sprzedaży 1 113 3 676 1 035 3 697  
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 406 4 215 1 207 3 827  
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -666 2 -205 534  
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 28 64 4 247  
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 3   200  
  Dotacje          
  2. Inne przychody operacyjne 26 61 4 47  
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 186 595 168 552  
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          
  1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       14  
  2. Inne koszty operacyjne 186 595 168 538  
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -824 -529 -369 229  
  X. Przychody finansowe 222 596 188 522  
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 8 8 8  
  od jednostek powiązanych          
  2. Odsetki, w tym: 232 588 221 512  
  od jednostek powiązanych          
  3. Zysk ze zbycia inwestycji     -1 2  
  4. Aktualizacja wartości inwestycji     -18    
  5. Inne -16   -22    
  XI. Koszty finansowe 213 522 101 141  
  1. Odsetki w tym:     1 1  
  dla jednostek powiązanych          
  2. Strata ze zbycia inwestycji -2 24      
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 127 344 42 42  
  4. Inne 88 154 58 98  
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -815 -455 -282 610  
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych          
  Zyski nadzwyczajne          
  Straty nadzwyczajne          
  XIII. Zysk (strata) brutto -815 -455 -282 610  
  XIV. Podatek dochodowy -111 43 -17 230  
  a) część bieżąca -90 111 -13 232  
  b) część odroczona -21 -68 -4 -2  
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)          
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  XV. Zysk (strata) netto -704 -498 -265 380  
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 530   2 003    
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092   3 000 092    
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18   0,67    
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)          
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)          
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
    w tys.  
  3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30  
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 595 46 389 42 625 41 980  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 595 46 389 42 625 41 980  
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Zmiany kapitału zakładowego          
  zwiększenia (z tytułu)          
  emisji akcji (wydania udziałów)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  umorzenia akcji (udziałów)          
  1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000  
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu          
  Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu          
  Akcje (udziały) własne na początek okresu          
  Zmiany akcji (udziałów) własnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Akcje (udziały) własne na koniec okresu          
  2. Kapitał zapasowy na początek okresu 40 389 38 980 38 980 38 698  
  2.1. Zmiany kapitału zapasowego   1 409   282  
  a) zwiększenia (z tytułu)   1 409   282  
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej          
  z podziału zysku (ustawowo)          
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   1 409   282  
  zmniejszenia (z tytułu)          
  pokrycia straty          
  2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 389 40 389 38 980 38 980  
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          
  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  zbycia środków trwałych          
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   4 409   282  
  3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   4 409   282  
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   4 409   282  
  zwiększenia (z tytułu)          
  podziału zysku z lat ubiegłych          
  a) zmniejszenia (z tytułu)   4 409   282  
  - odpis na kapitał zapasowy   1 409   282  
  - dywidenda   3 000      
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu          
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości          
  korekty błędów podstawowych          
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych          
  zwiększenia (z tytułu)          
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia          
  zmniejszenia (z tytułu)          
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu          
  4. Wynik netto -704 -498 -265 380  
  a) zysk netto       380  
  b) strata netto 704 498 265    
  odpisy z zysku          
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 891 42 891 42 360 42 360  
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 891 42 891 42 360 42 360  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
    w tys.  
  3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30  
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  (metoda bezpośrednia)          
  Wpływy          
  Sprzedaż          
  Inne wpływy z działalności operacyjnej          
  Wydatki          
  Dostawy i usługi          
  Wynagrodzenia netto          
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          
  Inne wydatki operacyjne          
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia          
  (metoda pośrednia)          
  I. Zysk (strata) netto -704 -498 -265 380  
  II. Korekty razem -5 555 -13 314 -1 813 -6 901  
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          
  1. Amortyzacja 986 2 377 643 1 842  
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych          
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -108 -143 -97 -163  
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 138 412 77 -125  
  4. Zmiana stanu rezerw -14 28 -9 -25  
  5. Zmiana stanu zapasów -571 -3 850 -1 960 -6 339  
  6. Zmiana stanu należności -5 887 10 303 40 990 1 739  
  7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -108 -22 352 -41 459 -3 799  
  8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 -89 2 -31  
  Inne korekty          
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 259 -13 812 -2 078 -6 521  
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  I. Wpływy 157 462 122 1 084  
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 7   333  
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Z aktywów finansowych, w tym: 156 455 122 751  
  w jednostkach powiązanych          
  zbycie aktywów finansowych          
  dywidendy i udziały w zyskach          
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  odsetki          
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  a) w pozostałych jednostkach 156 455 122 751  
  - zbycie aktywów finansowych 48 312 25 588  
  - dywidendy i udziały w zyskach 6 8 8 8  
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych          
  - odsetki 102 135 89 155  
  inne wpływy z aktywów finansowych          
  Inne wpływy inwestycyjne          
  II. Wydatki 487 1 492 745 1 482  
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 361 932 467 698  
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne          
  2. Na aktywa finansowe, w tym: 111 514 261 750  
  w jednostkach powiązanych          
  nabycie aktywów finansowych          
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  a) w pozostałych jednostkach 111 514 261 750  
  - nabycie aktywów finansowych 111 514 261 750  
  udzielone pożyczki długoterminowe          
  3. Inne wydatki inwestycyjne 15 46 17 34  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -330 -1 030 -623 -398  
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
  Wpływy          
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału          
  Kredyty i pożyczki          
  Emisja dłużnych papierów wartościowych          
  Inne wpływy finansowe          
  I. Wydatki 113 3 328 103 212  
  Nabycie akcji (udziałów) własnych          
  1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   3 000      
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku          
  Spłaty kredytów i pożyczek          
  Wykup dłużnych papierów wartościowych          
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych          
  2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 113 328 103 212  
  Odsetki          
  Inne wydatki finansowe          
  II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -113 -3 328 -103 -212  
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 702 -18 170 -2 804 -7 131  
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 702 -18 170 -2 804 -7 131  
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych          
  F. Środki pieniężne na początek okresu 12 260 23 728 10 046 14 373  
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 558 5 558 7 242 7 242  
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 56 56 266 266  
     
  Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).  

INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA  
  (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
       
     
  Plik Opis  
 
Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2008_tlx.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2008_tlx.pdf
   

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln