ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2008-11-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 21 listopada 2008 r. z WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych o wartości netto 4,9 mln PLN.

Umowa przewiduje, w przypadku opóźnienia w dostawie, kary umowne w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln