ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-01-27

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu (wraz z symbolem).

Raporty bieżące opublikowane w 2010 roku:

 • 1/2010 - 2010-01-04 - Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • 2/2010 - 2010-01-06 - Terminy przekazywania raportów okresowych;
 • 3/2010 - 2010-01-06 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku;
 • 4/2010 - 2010-02-01 - Zawarcie umowy z 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
 • 5/2010 - 2010-03-12 - Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • 6/2010 - 2010-03-24 - Powołanie Członka Zarządu Spółki;
 • 7/2010 - 2010-03-29 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki;
 • 8/2010 - 2010-03-30 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2010 r.;
 • 9/2010 - 2010-03-30 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.;
 • 10/2010 - 2010-04-07 - Informacja o przekazaniu skorygowanego Raportu kwartalnego SA-Q4 2009;
 • 11/2010 - 2010-04-08 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 12/2010 - 2010-04-08 - Uzupełnienie informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r.;
 • 13/2010 - 2010-04-09 - Zawarcie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego;
 • 14/2010 - 2010-04-12 - Uzupełnienie informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r.;
 • 15/2010 - 2010-04-22 - Zawarcie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • 16/2010 - 2010-04-29 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna;
 • 17/2010 - 2010-04-29 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 29 kwietnia 2010 r.;
 • 18/2010 - 2010-05-28 - Zawarcie umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu;
 • 19/2010 - 2010-05-31 - Zawarcie umowy z Chemia.com S.A.;
 • 20/2010 - 2010-06-22 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 • 21/2010 - 2010-06-22 - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • 22/2010 - 2010-07-01 - Zawarcie umowy z Sądem Apelacyjnym w Łodzi;
 • 23/2010 - 2010-07-07 - Umowa znacząca;
 • 24/2010 - 2010-10-18 - Umowa znacząca;
 • 25/2010 - 2010-11-09 - Zawarcie umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w Toruniu;
 • 26/2010 - 2010-12-09 - Umowa znacząca.

Raporty okresowe opublikowane w 2010 roku:

 • 2010-02-15 - raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. (SA-Q4 2009);
 • 2010-04-07 - skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. (SA-Q4 2009);
 • 2010-04-12 - raport roczny za 2009 r. (SA-R 2009):
 • 2010-05-14 - raport kwartalny za I kwartał 2010 r. (SA-Q1 2010);
 • 2010-08-31 - raport półroczny za I półrocze 2010 r. (SA-P 2010);
 • 2010-11-15 - raport kwartalny za III kwartał 2010 r. (SA-Q3 2010);

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy") a oryginały tych dokumentów w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln