ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-02-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Urzędem Komisji Nadzrou Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 22 lutego 2011 r., zawartej z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania, realizowana w okresie trzech lat.

Szacunkowa wartość netto umowy wyrażona w euro stanowi równowartość kwoty 2,7 mln PLN. Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od wartości ewentualnych zamówień dodatkowych.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości brutto umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln