ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-04-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Lukas Bank S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 11 marca 2011 r. z Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także świadczenie innych usług informatycznych mających na celu poprawne funkcjonowanie placówek Banku na terenie kraju. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczenia usług serwisowych uzależnione jest od liczby urządzeń objętych serwisem, których lista będzie okresowo uaktualniana. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług serwisowych aktualnie szacowane jest na kwotę brutto 2 mln PLN. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczenia usług dodatkowych uzależnione jest od faktycznej liczby zleceń uzyskanych przez Spółkę w trakcie realizacji umowy.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości przekraczającej 10% wartości należnego wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln