ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-05-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Treść projektu uchwały zgłoszonego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje treść projektu uchwały zgłoszonego przez jednego z akcjonariuszy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 maja 2011 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2010 w wysokości 2.244.374,90 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery 90/100 złotych), w ten sposób, że:

 1. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 24.306,82 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześć 82/100 złotych),
 2. na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 2.220.068,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,74 PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze), w tym:
  • na każdą akcję serii A przypada 0,74 PLN,
  • na każdą akcję serii B przypada 0,74 PLN,
  • na każdą akcję serii C przypada 0,74 PLN,
  • na każdą akcję serii D przypada 0,74 PLN,
  • na każdą akcję serii E przypada 0,74 PLN.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 20 czerwca 2011 roku, a datą wypłaty dywidendy dzień 5 lipca 2011 roku."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

 • liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.340.669
 • procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 78,02%
 • łączna liczba ważnych głosów: 2.748.669
  • w tym głosów "za": 71.000
  • w tym głosów "przeciw": 2.677.669
  • w tym głosów "wstrzymujących się": 0

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w tym brzmieniu nie została podjęta przez Walne Zgromadzenia.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln