ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-06-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Jednostką Wojskową 4226 z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarła umowę z Jednostką Wojskową 4226 z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agencja Mienia Wojskowego.

Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania o łącznej wartości brutto 8,4 mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne do wysokości 20% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln