ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-07-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiadomość o podpisaniu umowy z dnia 21 czerwca 2011 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem zawartej Umowy Ramowej jest konsolidacja usług informatycznych oraz bieżące utrzymanie środowisk IT banku. Szczegółowy zakres usług realizowanych przez Spółkę w ramach zawartej Umowy sprecyzowany jest w tzw. Pakietach Prac, stanowiących załączniki do zawartej Umowy, które będą podpisywane przez strony w miarę pojawiających się potrzeb Banku.

Umowa Ramowa wraz z towarzyszącymi jej Pakietami Prac zawarta została na początkowy okres trzech lat z możliwością przedłużenia tego okresu na czas nieokreślony. Łączna wartość umowy wraz z podpisanymi Pakietami Prac szacowana jest na kwotę netto 25,3 mln PLN za okres 3 lat. Faktyczna wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmian w wolumenie usług świadczonych na mocy umowy.

Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w poszczególnych Pakietach Prac ograniczona jest do 20% wartości danego Pakietu Prac. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Wysokość roszczeń odszkodowawczych wynikających z danego Pakietu Prac ograniczona jest do całkowitej wartości należności przysługujących Spółce z tytułu realizacji danego Pakietu Prac. W przypadku roszczeń wynikających z Pakietów Prac dotyczących usług o charakterze cyklicznym, świadczonych w okresie dłuższym niż jeden rok, wysokość roszczeń ograniczona jest do wartości należności przysługujących Spółce z tytułu realizacji danego Pakietu za okres 365 dni poprzedzających roszczenie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln