ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-08-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Bankiem Handlowym S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu aneksu z dnia 29 lipca 2011 roku do umowy z dnia 15 lipca 2009 roku (RB 15/2009), zawartej z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie (Bank), której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych infrastruktury technologicznej Banku.

Na mocy podpisanego aneksu okres obowiązywania umowy zostaje przedłużony o kolejne trzy lata. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczenia usług objętych umową szacowane jest na kwotę netto 4,7 mln PLN, za okres trzech lat. Faktyczna wartość wynagrodzenia uzależniona jest od okresowo aktualizowanej liczby urządzeń objętych serwisem oraz od liczby zleconych Spółce usług dodatkowych. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji usług. Kary umowne naliczane będą za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu usługi, liczonego w stosunku do terminów określonych dla poszczególnych urządzeń. Umowa nie określa maksymalnej wysokości kar. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln