ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-08-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 12 sierpnia 2011 r. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Fundacja).

Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych do bibliotek publicznych na terenie całego kraju w ramach realizacji drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (por. Raport bieżący 1/2010).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy szacowane jest na kwotę brutto 7,2 mln PLN.

Maksymalna wysokość kar umownych jest ograniczona do 10% całkowitego wynagrodzenia. W przypadku gdy kary umowne należne Fundacji osiągną maksymalną wysokość, Fundacja będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Fundację roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln