ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Data sporządzenia: 2011-08-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Ogólnopolska Fundacją Edukacji Komputerowej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym umowę z Ogólnopolska Fundacją Edukacji Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu (Fundacja).

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych w ramach realizacji przez Województwo Opolskie projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości".

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto 5,3 mln PLN.

Umowa przewiduje następujące kary: w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego Spółce za tę część umowy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, oraz w wysokości 20% wartości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Fundacje od umowy z przyczyn za, które odpowiada Spółka. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Fundację roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln