ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

Raport bieżący nr 5/2016

Data sporządzenia: 2016-02-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że podjął decyzję o przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy z zysku za rok 2015 w wysokości 1,30 złotych na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę stanowi iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.891.395,30 PLN.

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln