ZAINWESTUJ W TALEX

INWESTORZY

 

Raport bieżący nr 12/2016

Data sporządzenia: 2016-05-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 11 maja 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.891.395,30 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji, z wyłączeniem akcji nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych; do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka skupiła w ramach przedmiotowego programu 6.711 akcji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,65 PLN. Dniem dywidendy jest dzień 23 maja 2016 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 7 czerwca 2016 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 4 października 2016 roku (dla drugiej raty dywidendy).

 

 

Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln