ZAINWESTUJ W TALEX

Informacja o regulacjach dotyczących zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zmiana (wybór) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest dokonywana w Spółce w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z § 23. ust. 1. Statutu Spółki, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie.