ZAINWESTUJ W TALEX

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz liczba posiadanych akcji udział w kapitale zakładowym liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji udział w ogólnej liczbie głosów
Janusz Gocałek 758.793 25,29% 894.793 26,25%
Jacek Klauziński 758.793 25,29% 894.793 26,25%
Andrzej Rózga 758.793 25,29% 894.793 26,25%
Integrale IT sp. z o.o. *
* stan akcji ustalony na dzień 22 maja 2022 r. na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 7 czerwca 2022 r.
215.000 7,15% 215.000 5,18%