ZAINWESTUJ W TALEX

Wybrane dane finansowe Spółki za okres ostatnich 5 lat

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. PLN) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 298 96 961 88 814 94 766 107 897 113 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 610 4 670 2 798 8 342 7 531 6 465
Zysk (strata) brutto -4 844 4 455 2 863 7 881 7 108 5 893
Zysk (strata) netto -4 972 3 622 2 404 6 575 5 731 4 720
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 674 6 137 8 865 12 216 10 328 10 951
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -702 -128 -1 228 -6 464 -1 949 -1 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 379 -7 982 -6 696 -7 048 -8 546 -9 803
Przepływy pieniężne netto, razem -406 -1 969 941 -1 296 -167 -237
Aktywa, razem 69 990 84 447 83 342 93 558 93 347 98 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 653 28 038 28 754 38 445 41 209 48 814
Zobowiązania długoterminowe 3 198 3 735 4 318 6 763 7 110 10 947
Zobowiązania krótkoterminowe 11 432 17 745 18 247 17 943 24 662 28 590
Kapitał własny 49 337 56 409 54 588 55 113 52 138 49 644
Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -1,66 1,21 0,80 2,19 1,91 1,57
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,45 18,80 18,20 18,37 17,38 16,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,70 0,60 1,30 1,20 1,10
WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 013 21 671 20 646 22 210 25 419 25 833
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 007 1 044 650 1 955 1 774 1 477
Zysk (strata) brutto -1 058 996 666 1 847 1 675 1 347
Zysk (strata) netto -1 086 810 559 1 541 1 350 1 079
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 240 1 372 2 061 2 863 2 433 2 503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -153 -28 -285 -1 515 -459 -317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 175 -1 784 -1 557 -1 652 -2 013 -2 240
Przepływy pieniężne netto, razem -89 -440 219 -304 -39 -54
Aktywa, razem 15 217 18 299 19 571 21 758 22 381 22 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 490 6 076 6 684 8 941 9 880 11 034
Zobowiązania długoterminowe 695 809 1 014 1 573 1 705 2 474
Zobowiązania krótkoterminowe 2 486 3 845 4 285 4 173 5 913 6 462
Kapitał własny 10 727 12 223 12 819 12 817 12 500 11 222
Kapitał zakładowy 652 650 704 698 719 678
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) -0,36 0,00 0,19 0,51 0,45 0,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 3,58 4,07 4,25 4,27 4,17 3,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0,00 0,16 0,14 0,30 0,29 0,25