ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 10/2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka dokonała ustanowienia hipoteki łącznej do kwoty 7,5 mln PLN na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Hipoteka została ustanowiona 28 kwietnia 2017 r. w drodze oświadczenia Zarządu Spółki złożonego na podstawie art. 95. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, ze zm.). Hipoteka została ustanowiona na położonych w Poznaniu przy ul. Karpiej, stanowiących własność spółki, zabudowanych budynkami biurowymi i biurowo technicznymi, nieruchomościach (tj. działce nr 508, o powierzchni 14.774 m2 oraz działce nr 517 o powierzchni 5.282 m2), ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa hipoteka stanowi zabezpieczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym wraz z limitem na gwarancje bankowe udzielony Spółce przez Bank w wysokości 5 mln PLN.