ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 10/2021

Data publikacji: 2021-07-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa została zawarta na okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Banku, Agencjach Banku oraz wybranych jednostkach Grupy Kapitałowej Banku na terenie Polski. Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych na podstawie umowy w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi brutto 14,3 mln PLN. Łączna, faktyczna wartość umowy jest uzależniona od ilości usług zleconych na jej podstawie.