ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r. podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2011 i wypłacie dywidendy.

Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 600,018,40 PLN, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,20 PLN. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 3.000.092 szt. Dniem dywidendy jest dzień 21 maja 2012 roku, a datą wypłaty dywidendy jest dzień 5 czerwca 2012 roku.