ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-01-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: datę publikacji i nazwę raportu (wraz z symbolem).

Raporty bieżące opublikowane w 2011roku:

 • 1/2011 - 2011-01-27 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011;
 • 2/2011 - 2011-01-27 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku;
 • 3/2011 - 2011-02-25 - Umowa z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego;
 • 4/2011 - 2011-04-04 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki;
 • 5/2011 - 2011-04-05 - Zawarcie umowy z Lukas Bank S.A.;
 • 6/2011 - 2011-04-14 - Umowa znacząca;
 • 7/2011 - 2011-04-16 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 8/2011 - 2011-04-20 - Informacja o planowanej wypłacie dywidendy;
 • 9/2011 - 2011-04-20 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2011 r.;
 • 10/2011 - 2011-04-20 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r.;
 • 11/2011 - 2011-04-26 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2011 r. - korekta;
 • 12/2011 - 2011-05-16 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 13/2011 - 2011-05-16 - Treść projektu uchwały zgłoszonego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • 14/2011 - 2011-05-16 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 16 maja 2011 r.;
 • 15/2011 - 2011-05-16 - Wypłata dywidendy z zysku za rok 2010;
 • 16/2011 - 2011-06-02 - Zawarcie umowy z Jednostką Wojskową 4226 z siedzibą w Warszawie;
 • 17/2011 - 2011-06-08 - Zawarcie umowy z Lukas Bank z siedzibą we Wrocławiu;
 • 18/2011 - 2011-06-29 - Zawarcie umowy znaczącej z Lukas Bank S.A.;
 • 19/2011 - 2011-06-30 - Zawarcie umowy znaczącej z IBM Polska Sp. z o.o.;
 • 20/2011 - 2011-07-04 - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 21/2011 - 2011-08-05 - Umowa z Bankiem Handlowym S.A.;
 • 22/2011 - 2011-08-16 - Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • 23/2011 - 2011-08-22 - Zawarcie umowy z Ogólnopolska Fundacją Edukacji Komputerowej;
 • 24/2011 - 2011-08-26 - Umowa z IBM Polska sp. z o.o. i aneks do umowy z Lukas Bank S.A.;
 • 25/2011 - 2011-09-05 - Utworzenie przez Spółkę oddziału na terenie Republiki Czeskiej;
 • 26/2011 - 2011-10-13 - Zawarcie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia;
 • 27/2011 - 2011-11-03 - Umowa znacząca;
 • 28/2011 - 2011-12-16 - Zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • 29/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca;
 • 30/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca;
 • 31/2011 - 2011-12-29 - Umowa znacząca.

Raporty okresowe opublikowane w 2011 roku:

 • 2011-02-14 - raport kwartalny za IV kwartał 2010r. (SA-Q4 2010);
 • 2011-04-20 - raport roczny za 2010r. (SA-R 2010);
 • 2011-05-16 - raport kwartalny za I kwartał 2011 r. (SA-Q1 2011);
 • 2011-08-31 - raport półroczny za I półrocze 2011 r. (SA-P 2011);
 • 2011-11-14 - raport kwartalny za III kwartał 2011 r. (SA-Q3 2011).

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy") a oryginały tych dokumentów dostępne są w Biurze Zarządu, w siedzibie Spółki.