ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-01-07

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i Raporty bieżące opublikowane w 2012 roku:

 • 1/2012 - 2012-01-09 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku;
 • 2/2012 - 2012-01-09 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012;
 • 3/2012 - 2012-03-08 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 • 4/2012 - 2012-03-16 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 5/2012 - 2011-03-16 - Informacja o planowanej wypłacie dywidendy;
 • 6/2012 - 2012-03-22 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2012 r.;
 • 7/2012 - 2012-03-22 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 r.;
 • 8/2012 - 2012-03-30 - Zawarcie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;
 • 9/2012 - 2012-04-18 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 10/2012 - 2012-04-18 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r.;
 • 11/2012 - 2012-04-18 - Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011;
 • 12/2012 - 2012-04-18 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 • 13/2012 - 2012-04-24 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • 14/2012 - 2012-06-05 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 • 15/2012 - 2012-06-11 - Zawarcie umowy z Czeskim Bankiem Narodowym;
 • 16/2012 - 2012-06-15 - Umowa znacząca;
 • 17/2012 - 2012-08-20 - Umowa znacząca;
 • 18/2012 - 2012-08-21 - Umowa znacząca;
 • 19/2012 - 2012-09-19 - Zawarcie umowy z Województwem Lubelskim;
 • 20/2012 - 2012-11-05 - Umowa znacząca;
 • 21/2012 - 2012-12-12 - Umowa znacząca

Raporty okresowe opublikowane w 2012 roku:

 • 2012-02-29 - raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. (SA-Q4 2011);
 • 2012-03-21 - raport roczny za 2011 r. (SA-R 2011);
 • 2012-05-14 - raport kwartalny za I kwartał 2012 r. (SA-Q1 2012);
 • 2012-08-31 - raport półroczny za I półrocze 2012 r. (SA-P 2012);
 • 2012-11-14 - raport kwartalny za III kwartał 2012 r. (SA-Q3 2012).

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy") a oryginały tych dokumentów dostępne są w Biurze Zarządu, w siedzibie Spółki.