ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-01-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: datę publikacji, numer raportu i Raporty bieżące opublikowane w 2013 roku:

 • 2013-01-07 - 1/2013 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku;
 • 2013-01-07 - 2/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013;
 • 2013-01-11 - 3/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-01-25 - 4/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-01-25 - 5/2013 - Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A.;
 • 2013-03-01 - 6/2013 - Informacja o korekcie raportu SA-Q4 2012;
 • 2013-03-25 - 7/2013 - Zawarcie umowy z Grupą Allegro sp. z o.o.;
 • 2013-03-26 - 8/2013 - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R);
 • 2013-03-28 - 9/2013 - Zawarcie umowy z Politechniką Poznańską;
 • 2013-03-29 - 10/2013 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.;
 • 2013-03-29 - 11/2013 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 r.;
 • 2013-03-29 - 12/2013 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.;
 • 2013-03-29 - 13/2013 - Informacja o planowanej wypłacie dywidendy;
 • 2013-04-25 - 14/2013 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 • 2013-04-25 - 15/2013 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r.;
 • 2013-04-25 - 16/2013 - Wypłata dywidendy;
 • 2013-04-25 - 17/2013 - Powołanie członków organów Spółki;
 • 2013-06-03 - 18/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-06-17 - 19/2013 - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 2013-07-02 - 20/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-07-04 - 21/2013 - Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.;
 • 2013-07-09 - 22/2013 - Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 2013-07-11 - 23/2013 - Zmiana Statutu Talex S.A.;
 • 2013-07-24 - 24/2013 - Umowa z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie;
 • 2013-08-06 - 25/2013 - Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • 2013-08-26 - 26/2013 - Zmiana umowy znaczącej;
 • 2013-08-28 - 27/2013 - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 • 2013-08-30 - 28/2013 - Program skupu akcji własnych Talex S.A.;
 • 2013-09-05 - 29/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-09-16 - 30/2013 - Zmiana umowy znaczącej;
 • 2013-09-23 - 31/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-09-25 - 32/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-09-30 - 33/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-10-01 - 34/2013 - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
 • 2013-10-07 - 35/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-10-14 - 36/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-10-21 - 37/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-10-28 - 38/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-10-31 - 39/2013 - Nabycie przez Spółkę akcji własnych;
 • 2013-12-06 - 40/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-12-06 - 41/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-12-30 - 42/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-12-30 - 42/2013 - Umowa znacząca;
 • 2013-12-30 - 43/2013 - Umowa znacząca.

Raporty okresowe opublikowane w 2013 roku:

 • 2013-03-01 - raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. (SA-Q4 2012);
 • 2013-03-01 - raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. - korekta (SA-Q4 2012 - korekta);
 • 2013-03-28 - raport roczny za 2012 r. (SA-R 2012);
 • 2013-05-15 - raport kwartalny za I kwartał 2013 r. (SA-Q1 2013);
 • 2013-08-30 - raport półroczny za I półrocze 2013 r. (SA-P 2013);
 • 2013-11-14 - raport kwartalny za III kwartał 2013 r. (SA-Q3 2013).

Zarząd Talex S.A. zwraca uwagę, że informacje zawarte w niektórych z wymieniony raportów obecnie mogą być już nieaktualne.

Treść raportów bieżących i okresowych Spółki jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.talex.pl (zakładka "inwestorzy") a oryginały tych dokumentów dostępne są w Biurze Zarządu, w siedzibie Spółki.