ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 1/2016

Data sporządzenia: 2016-01-14

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie lub nabycie lub zbycie

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki drogą mailową oraz za pośrednictwem faksu zawiadomienie od FAMILIAR S.A., SICAF-SIF spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Fundusz), w trybie art. 69. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...). Przekazując zawiadomienie Fundusz poinformował, że zostało ono do Spółki wysłane w dniu dzisiejszym również pocztą.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 166.276 akcji Spółki, stanowiących 5,5424% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 166.276 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dając 4,8789% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji Fundusz posiada 177.938 akcji Spółki, stanowiących 5,9311% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 177.938 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dając 5,2210% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...).