ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 1/2022

Data publikacji: 2022-01-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie lub nabycie lub zbycie

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka odebrała przekazane drogą mailową zawiadomienie od Integrale IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie art. 69. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) (dalej Ustawa). Zawiadomienie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem transakcji Integrale IT sp. z o.o. posiadała 170.400 akcji Spółki, stanowiących 5,68% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 170.400 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dając 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji Integrale IT sp. z o.o. posiada 176.500 akcji Spółki, stanowiących 5,88% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 176.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dając 5,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Ponadto Integrale IT sp. z o.o. poinformowała, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa a art. 69. ust. 1. Ustawy oraz, że nie istnieją podmioty zależne od Integrale IT sp. z o.o. posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c Ustawy.