ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-04-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 29 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,80 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 5.388.085,80 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji, z wyłączeniem akcji nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych; do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka skupiła w ramach przedmiotowego programu 6.711 akcji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,90 PLN. Dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2015 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 czerwca 2015 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 6 października 2015 roku (dla drugiej raty dywidendy).