ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2018

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 11 maja 2018 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,20 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.600.110,40 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,60 PLN. Dniem dywidendy jest dzień 25 czerwca 2018 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 3 lipca 2018 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 2 października 2018 roku (dla drugiej raty dywidendy).