ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-03-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Talex S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2013 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały o wypłacie w roku bieżącym dywidendy w wysokości 30 groszy na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 900.027,60 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy dwadzieścia siedem 60/100 złotych).