ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2018

Temat: Powołanie członków organów Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 11 maja 2018 r. powołało pięciu członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie, Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 maja 2018 r., powołała pięciu członków Zarządu. Wskazane powołania członków organów Spółki uzasadnione były upłynięciem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich członków Zarządu Spółki.

W wyniku powołania skład organów Spółki jest następujący:

Rada Nadzorcza Spółki:

  • Bogna Pilarczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Witold Hołubowicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kurc – Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Poprawska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

  • Janusz Gocałek - Prezes Zarządu
  • Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu
  • Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu
  • Rafał Szalek - Członek Zarządu
  • Radosław Wesołowski - Członek Zarządu

Sylwetki poszczególnych członków organów Spółki zostały przedstawione w załączeniu oraz są stale dostępne na stronie internetowej Spółki.

Żaden z powołanych członków organów Spółki nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, a w szczególności nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z powołanych członków organów nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Załaczniki: