ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-06-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r., działając na podstawie Statutu spółki, powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej pana Jacka Nowak.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, dokonany wybór Członka Rady podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Wybór Członka Rady Nadzorczej w przywoływanym trybie był konieczny ze względu rezygnację Członka Rady pana Jerzego Nawrockiego, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 13/2012.

Pan Jacek Nowak jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na Wydziale tym uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a następnie doktora habilitowanego. W grudniu 2007 uzyskał tytuł naukowy profesora.

Pan Jacek Nowak od 1979 roku związany jest z Akademia Rolniczą w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). W 1987 i 1988 przebywał w USA w Cornell University na stypendium Fulbrighta a w 2003 roku na stypendium OECD. Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu pełnił funkcję z-cy dyrektora Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego a obecnie kieruje Zakładem Fermentacji i Biosyntezy. Jest organizatorem i koordynatorem anglojęzycznych, międzynarodowych studiów magisterskich na tym Wydziale.

Pan Jacek Nowak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Nowak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.