ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka dokonała ustanowienia hipoteki łącznej do kwoty 25,6 mln PLN na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Hipoteka została ustanowiona 4 czerwca 2014 r. w drodze oświadczenia Zarządu Spółki złożonego na podstawie art. 95. ust. 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, ze zm.). Hipoteka została ustanowiona na położonych w Poznaniu przy ul. Karpiej, stanowiących własność spółki, zabudowanych budynkami biurowymi i biurowo – technicznymi, nieruchomościach (tj. działce nr 508, o powierzchni 14.774 m2 oraz działce nr 517 o powierzchni 5.282 m2), ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa hipoteka stanowi zabezpieczenie do umowy o kredyt inwestycyjny udzielony Spółce w wysokości 17 mln PLN przez Bank Zachodni WBK S.A., na realizację inwestycji Spółki "Utworzenia Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi" (por. Raport bieżący nr 24/2013 oraz 3/2014). Łączna wartość nieruchomości, na których zostało dokonane opisywane zabezpieczenie, zapisana w księgach rachunkowych Spółki, wynosi netto 16,4 mln PLN. Pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a bankiem nie mają miejsca powiązania w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość kapitałów własnych.