ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 14/2020

Data sporządzenia: 2020-06-09

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,60 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 1.800.055,20 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, w następującym podziale: kwota 0,40 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,20 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2020 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 lipca 2020 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 3 listopada 2020 roku (dla drugiej raty dywidendy).