ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-06-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Czeskim Bankiem Narodowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o uzyskaniu w dniu 8 czerwca 2012 r., za pośrednictwem jej oddziału zagranicznego w Pradze (Republika Czeska), zamówienia od Czeskiego Banku Narodowego (org. Česká národní banka).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania o wartości netto 10,5 mln CZK (koron czeskich), co stanowi równowartość kwoty 1,8 mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości do 10% wartości należnego wynagrodzenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.