ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 15/2018

Temat: Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 2 lipca 2018 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa została zawarta na czas określony, do 30 czerwca 2021 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Banku, Agencjach Banku oraz wybranych jednostkach Grupy Kapitałowej Banku na terenie Polski. Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych na podstawie umowy w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi brutto 25,9 mln PLN. Łączna, faktyczna wartość umowy jest uzależniona od ilości usług zleconych na jej podstawie. Umowa przewiduje następujące kary umowne:

- w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli więcej niż 10% wszystkich usług zleconych przez Bank w danym miesiącu, nie zostało zrealizowanych w założonym terminie,

- w wysokości 15.000 PLN za każdy dzień opóźnienia powstały z winy Spółki w stosunku do uzgodnionego między Stronami okresu przejmowania, placówek do obsługi,

- w wysokości 10.000 PLN, za każdy dzień opóźnienia, powstały z winy Spółki, w stosunku do uzgodnionego terminu między Stronami wykonania interfejsu pomiędzy systemami informatycznymi Stron umowy,

- w wysokości 100.000 PLN w przypadku wygaśnięcia i nieodnowienia umowy ubezpieczenia, którą jest zobowiązana na podstawie umowy posiadać Spółka,

- w wysokości 15.000 PLN za każde zdarzenie, polegające niepoinformowaniu niezwłocznie Banku o okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na realizację Umowy,

- w wysokości 10.000 PLN, za każde zdarzenie, polegające niepoinformowaniu niezwłocznie Banku o wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa (zdefiniowanego w Umowie).

Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.