ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-04-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 900.027,60 PLN, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,30 PLN. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 3.000.092 szt. Dniem dywidendy jest dzień 20 maja 2013 roku, a datą wypłaty dywidendy jest dzień 4 czerwca 2013 roku.