ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-07-14

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Nabycie przez Spółkę akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu (Dom Maklerski), informację o nabyciu na rzecz Spółki jej akcji własnych, w wykonaniu umowy o świadczeniu usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Talex S.A. Dom Maklerski, w imieniu i na rachunek Spółki, nabył na sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach od 8 do 11 lipca 2014 roku, 916 (słownie: dziewięćset szesnaście) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych Spółki, w celu zaoferowanie ich do dalszej odsprzedaży, prowadzonego na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, powziętej w dniu 18 kwietnia 2012 roku.

Łączna nominalna wartość nabytych w powyższym okresie akcji wynosi 916,00 złotych, co stanowi 0,03% kapitału zakładowego Spółki. Z nabytych przez Spółkę akcji własnych wynika prawo 916 głosów, co stanowi 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 12,79 złotych.

Według stanu na dzień 14 lipca 2014 roku Spółka posiada łącznie 5.415 akcji własnych, stanowiących 0,18% kapitału zakładowego Spółki. Z nabytych Akcji wynika prawo 5.415 głosów, co stanowi 0,16% głosów, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego załączono informację dotyczącą odnośnych transakcji, wymaganą zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

Załączniki: