ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-04-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Powołanie członków organów Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r. powołało 5 członków Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza na posiedzeniu w tym samym dniu powołała 5 członków Zarządu. Wskazane powołania członków organów Spółki uzasadnione były upłynięciem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.

W wyniku powołania - w odniesieniu do poprzedniej kadencji - nie zaszły żadne zmiany osobowe jak i na poszczególnych stanowiskach w organach Spółki, tym samym skład organów jest następujący:

Rada Nadzorcza Spółki:

  • Bogna Pilarczyk
  • Grzegorz Ganowicz
  • Andrzej Kurc
  • Marek Nawrocki
  • Jacek Nowak

Zarząd:

  • Janusz Gocałek - Prezes Zarządu
  • Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu
  • Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu
  • Rafał Szalek - Członek Zarządu
  • Radosław Wesołowski - Członek Zarządu

Sylwetki poszczególnych członków organów Spółki były wcześniej publikowane w raportach bieżących oraz są stale dostępne na stronie internetowej Spółki:

Rada nadzorcza

oraz:

Zarząd

Żaden z powołanych członków organów Spółki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z powołanych członków organów nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.