ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-07-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 5 października 2009 r., zawartej z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej wraz z usługami towarzyszącymi. Na mocy podpisanego aneksu rozszerzono zakres świadczonych usług a okres obowiązywania umowy przedłużono do 31 lipca 2019 roku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, należne Spółce od dnia podpisania aneksu do końca okresu obowiązywania umowy, szacowane jest na kwotę 4,0 mln PLN.