ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-01-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q4 (2011) 29.02.2012
  • SA-Q1 (2012) 14.05.2012
  • SA-Q3 (2012) 14.11.2012

raport półroczny:

  • SA-P (2012) 31.08.2012

raport roczny:

  • SA-R (2011) 30.04.2012

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że zgodnie z treścią §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33 poz. 259), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.