ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-01-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2014 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q4 (2013) 28.02.2014
  • SA-Q1 (2014) 15.05.2014
  • SA-Q3 (2014) 14.11.2014

raport półroczny:

  • SA-P (2014) 29.08.2014

raport roczny:

  • SA-R (2013) 30.04.2014

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33 poz. 259 z zm.), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.