ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 2/2016

Data sporządzenia: 2016-01-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku:

raporty kwartalne:

  • SA-Q1 (2016) 16.05.2016
  • SA-Q3 (2016) 14.11.2016

raport półroczny:

  • SA-P (2016) 31.08.2016

raport roczny:

  • SA-R (2015) 21.03.2016

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią §101. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) - dalej Rozporządzenie, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za II. kwartał 2016 roku,
zgodnie z treścią §102. ust. 1. Rozporządzenia i w związku z określeniem odpowiednio terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r., na dzień publikacji niniejszego Raportu Spółka nie zamierza przekazywać raportu kwartalnego za IV. kwartał 2015 roku.