ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-03-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o podpisaniu w dniu 20 marca 2017 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu Spółki pt. "Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego". Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2,49 mln PLN.

Dofinansowanie zostało udzielone Spółce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa 1 "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”).

Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Naruszenie przez Spółkę postanowień umowy może spowodować jej rozwiązanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wraz obowiązkiem zwrotu otrzymanej części dofinansowania, powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki.