ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-07-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o zmianie Umowy Ramowej z dnia 21 czerwca 2011 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2011.

Przedmiotem Umowy jest konsolidacja usług informatycznych oraz bieżące utrzymanie środowisk IT Banku. Szczegółowy zakres usług realizowanych przez Spółkę w ramach zawartej Umowy sprecyzowany jest w tzw. Pakietach Prac, stanowiących załączniki do Umowy. W ramach dokonanych zmian, katalog usług świadczonych dla Banku rozszerzono o nowe usługi. Jednocześnie zwiększeniu uległ wolumen usług świadczonych do tej pory, a okres obowiązywania Pakietów Prac objętych zmianą przedłużono do 30 czerwca 2016 roku.

Wartość Umowy dla obowiązujących Pakietów Prac szacowana jest na kwotę netto 9,5 mln PLN rocznie. Łączna wartość umowy jest uzależniona od zmian w wolumenie usług świadczonych na jej mocy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.