ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 22/2020

Data sporządzenia: 2020-12-15

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu aneksu do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011 oraz o jej zmianach w raportach bieżących nr 4/2016 i 24/2018. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie stanowi kwotę netto 7,2 mln PLN. Usługi objęte umową mają charakter outsourcingu kwalifikowanego w rozumieniu odnośnych przepisów Prawa bankowego.