ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-07-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana Statutu Talex S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółce doręczono Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 r., o dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, przyjętej Uchwalą nr 21 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte 25 kwietnia 2013r. (o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 15/2013). Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający przedmiotową zmianę zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki, której ta kompetencja została przyznana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego 25 kwietnia 2013r.