ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-07-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o podpisaniu w dniu 23 lipca 2013 r. umowy z Ministrem Gospodarki. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu Spółki "Utworzenia Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi". Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania wynosi brutto 7,15 mln PLN.

Dofinansowanie zostało udzielone Spółce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 (oś priorytetowa 4 "Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa", działanie 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki", poddziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych").

Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Naruszenie przez Spółkę postanowień umowy może spowodować jej rozwiązanie przez Ministra Gospodarki wraz obowiązkiem zwrotu otrzymanej części dofinansowania, powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Spółki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.