ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-11-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Grupa Allegro Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o zawarciu umowy z dnia 24 listopada 2014 r. z Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Klient). Umowa została zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2018 r., z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony po tym terminie. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Klienta usługi kolokacji w ośrodku przetwarzania (Data Center) Talex S.A. wraz z usługami towarzyszącymi (outsourcing IT). Szacunkowa wartość umowy w okresie do 31 grudnia 2018 roku wynosi netto 12,4 mln PLN. Rzeczywista wartość umowy uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki w okresie trwania umowy oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących. Umowa przewiduje kary, których łączna wartość ograniczona jest do kwoty 3 mln PLN w okresie jej trwania. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość naliczonych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.