ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 26/2017

Data sporządzenia: 2017-12-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zbycie akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zbyciu na jej zlecenie, w dniu 19 grudnia 2017 r., w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, 6.711 akcji własnych w cenie 19,57 PLN za jedną akcję. Przedmiotowe akcje własne zostały przez Spółkę uprzednio nabyte na podstawie uchwały nr 13. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. odbytego dnia 18 kwietnia 2012 roku. W toku przywołanej transakcji, Spółka zbyła wszystkie posiadane akcje własne. Zbyte akcje stanowią 0,22% kapitału zakładowego Spółki i dają uprawnienie do 6.711 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jak wskazano powyżej, akcje zostały zbyte w cenie 19,57 PLN za jedną akcję, natomiast średnia cena nabycia wskazanych akcji własnych z uwzględnieniem ich ceny oraz kosztów nabycia w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 11,17 PLN.