ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-09-23

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Nabycie przez Spółkę akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 września 2013 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu (Dom Maklerski), informację o nabyciu na rzecz Spółki jej akcji własnych, w wykonaniu umowy o świadczeniu usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Talex S.A. Dom Maklerski, w imieniu i na rachunek Spółki, nabył na sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach od 16 do 19 września 2013 roku, 687 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych Spółki, w celu zaoferowanie ich do dalszej odsprzedaży, prowadzonego na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, powziętej w dniu 18 kwietnia 2012 roku.

Łączna nominalna wartość nabytych w powyższym okresie akcji wynosi 687,00 złotych, co stanowi 0,02% kapitału zakładowego Spółki. Z nabytych przez Spółkę akcji własnych wynika prawo 687 głosów, co stanowi 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 10,10 złotych.

Według stanu na dzień 23 września 2013 roku Spółka posiada łącznie 687 akcji własnych, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego Spółki. Z nabytych Akcji wynika prawo 687 głosów, co stanowi 0,02% głosów, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego załączono informację dotyczącą odnośnych transakcji, wymaganą zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

Załączniki: