ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-03-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej i jednocześnie jej Przewodniczący, pan Tomasz Łodygowski złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Mandat ustępującego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 8 marca 2012 r. Ustępujący Członek Rady jako przyczynę swojej rezygnacji podał sprawy osobiste uniemożliwiające mu pełnienie funkcji w Radzie.

W związku z zaistniałą sytuacją, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 marca 2012 r., działając na podstawie Statutu spółki, powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Kurca. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dokonany wybór Członka Rady podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Pan Andrzej Kurc jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Od września 1991 r. był zatrudniony w Talex Sp. z o.o. jako programista, a od sierpnia 1992 r. do maja 1998 r. pełnił w Talex Software Sp. z o.o. funkcję Prezesa Zarządu. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od czerwca 1998 r. pracował w Talex S.A. kolejno na stanowiskach: Dyrektora Działu Oprogramowania, Dyrektora Biura Projektów, a następnie Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych.

Pan Andrzej Kurc nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Kurc nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałą o wyborze na swojego Przewodniczącego, Członka Rady Nadzorczej, panią Bognę Pilarczyk.